صنایع شیشه و آینه کاری لیا صنعت ایرانیان

سوراخکاری بروی شیشه و آینه-Drilling

سوراخکاری بروی انواع شیشه و آینه از مته 6 میلیمتر بروی شیشه 4 میلیمتر الی مته 65 میلیمتر تا ضخامت شیشه 20 میلیمتر قابل ارائه است.
6LfUqiMbAAAAALrl4evPK2OZmc91J9U3OPD7P4TE